1-(dimethylcarbamoyl)-3-methyl-1h-pyrazol-5-yl dimethylcarbamate

1-(dimethylcarbamoyl)-3-methyl-1h-pyrazol-5-yl dimethylcarbamate