4-(2,4-Dimethyl-phenyl)-2H-phthalazin-1-one

4-(2,4-Dimethyl-phenyl)-2H-phthalazin-1-one