4-acetyl-2-methoxyphenyl methyl(phenyl)carbamate

4-acetyl-2-methoxyphenyl methyl(phenyl)carbamate