2-(4-methylphenyl)-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]acetamide

2-(4-methylphenyl)-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]acetamide