9(10H)-Acridinone, 4-nitro-1-(phenylthio)-

9(10H)-Acridinone, 4-nitro-1-(phenylthio)-