2-[(1-Allyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-methyl]-phenol

2-[(1-Allyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-methyl]-phenol