1-[(6-Methyl-pyridin-2-ylamino)-methyl]-naphthalen-2-ol

1-[(6-Methyl-pyridin-2-ylamino)-methyl]-naphthalen-2-ol