4-Methyl-2-(3-trifluoromethyl-phenyl)-2H-phthalazin-1-one

4-Methyl-2-(3-trifluoromethyl-phenyl)-2H-phthalazin-1-one