2-Allyl-6-[(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-methyl]-phenol

2-Allyl-6-[(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-methyl]-phenol