3-chloro-N-(4-methylphenyl)benzenesulfonamide

3-chloro-N-(4-methylphenyl)benzenesulfonamide