4-Ethoxy-N-methyl-N-phenylaniline

4-Ethoxy-N-methyl-N-phenylaniline