2-(4-methylphenyl)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)ethanone

2-(4-methylphenyl)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)ethanone