4-Methyl-2-(1-piperidinylmethyl)phenol

4-Methyl-2-(1-piperidinylmethyl)phenol