2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-nitro-1,3-benzoxazole

2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-nitro-1,3-benzoxazole