2-Hydroxy-4-(2-phenoxyethoxy)benzophenone

2-Hydroxy-4-(2-phenoxyethoxy)benzophenone