1-(3,4-dichlorobenzyl)-1H-benzimidazol-2-amine

1-(3,4-dichlorobenzyl)-1H-benzimidazol-2-amine