Dimethyl 3,3'-trithiodipropionate

Dimethyl 3,3'-trithiodipropionate