2-methylphenyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate

2-methylphenyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate