4-Chlorophenyl 2-chloro-4-nitrophenyl ketone

4-Chlorophenyl 2-chloro-4-nitrophenyl ketone