N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-phenylbutanamide

N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-phenylbutanamide