1-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethanone

1-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethanone