ethyl 3-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]benzoate

ethyl 3-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]benzoate