2-(2-chlorophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-(2-chlorophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole