methyl 4-{[(dimethylamino)sulfonyl]amino}benzoate

methyl 4-{[(dimethylamino)sulfonyl]amino}benzoate