Ethanone, 1-[4-amino-2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-5-pyrimidinyl]-

Ethanone, 1-[4-amino-2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-5-pyrimidinyl]-