1-(2,4-difluorophenyl)-3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]urea

1-(2,4-difluorophenyl)-3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]urea