N-(4-chloro-2-fluorophenyl)-3-(3-methylphenoxy)propanamide

N-(4-chloro-2-fluorophenyl)-3-(3-methylphenoxy)propanamide