3,3-Dimethyl-1-(2-carboxyphenyl)triazene

3,3-Dimethyl-1-(2-carboxyphenyl)triazene