ethyl 4-({[(4-fluorobenzyl)amino]carbothioyl}amino)benzoate

ethyl 4-({[(4-fluorobenzyl)amino]carbothioyl}amino)benzoate