4-(2-Phenylcarbamoyl-ethyl)-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester

4-(2-Phenylcarbamoyl-ethyl)-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester