3,6-dimethyl-1-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine

3,6-dimethyl-1-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine