2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl pyrazine-2-carboxylate

2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl pyrazine-2-carboxylate