2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl nicotinate

2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl nicotinate