3-[{4-[(e)-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]phenyl}(2-phenylethyl)amino]propanenitrile

3-[{4-[(e)-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]phenyl}(2-phenylethyl)amino]propanenitrile