N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide

N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide