2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(4-methyl-5-phenyl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-3-phenyl-

2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(4-methyl-5-phenyl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-3-phenyl-