N-(4-chlorophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutanamide

N-(4-chlorophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutanamide