1-[5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-(4-methoxyphenyl)urea

1-[5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-3-(4-methoxyphenyl)urea