(3Z)-3-(3-Methoxy-4-methylbenzylidene)-5-phenyl-2(3H)-furanone

(3Z)-3-(3-Methoxy-4-methylbenzylidene)-5-phenyl-2(3H)-furanone