Benzyldiethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride

Benzyldiethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride