(N-(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl)glycyl)tryptophan

(N-(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl)glycyl)tryptophan