4-(4-ethoxyphenyl)-N-(2-methylphenyl)-4-oxobutanamide

4-(4-ethoxyphenyl)-N-(2-methylphenyl)-4-oxobutanamide