Ethyl 3-ethyl-2-methylbenzothiazolium sulphate

Ethyl 3-ethyl-2-methylbenzothiazolium sulphate