2-methyl-N-[4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]propanamide

2-methyl-N-[4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]propanamide