2-[(4-fluorophenyl)amino]-1,3-thiazol-4(5H)-one

2-[(4-fluorophenyl)amino]-1,3-thiazol-4(5H)-one