Ethyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride

Ethyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride