2-(Ethylsulphonyl)-6-nitrobenzothiazole

2-(Ethylsulphonyl)-6-nitrobenzothiazole