Pyridine, 2,3,5,6-tetrachloro-4-(propylthio)-

Pyridine, 2,3,5,6-tetrachloro-4-(propylthio)-