3-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole