(1,1'-Biphenyl)-3,3',4,4'-tetramine hydrochloride

(1,1'-Biphenyl)-3,3',4,4'-tetramine hydrochloride